REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPÓŁKI VAT-REF.INFO.PL SP. Z O.O.
                                             ORAZ
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDORADCA.INFO.PL

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, dostępny w domenie eDoradca.info.pl, [dalej „Sklep”], prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: VAT-REF.INFO.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Długa 68/2 , NIP: 6272734044,
numer KRS 0000442610, REGON: 243115189
3. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawieranej z Klientem poprzez Sklep lub sprzedaży potwierdzanej
poprzez pocztę elektroniczną, na podstawie faktury proforma lub faktury końcowej. Regulamin obowiązuje dla wszystkich usług
oraz towarów opisanych i dostępnych w Sklepie oraz w serwisach: manager.info.pl, zwrotVAT.info.pl.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary oraz usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy pocztowe w domenach: vat-ref.info.pl, edoradca.info.pl,
manager.info.pl, zwrotvat.info.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy
towaru/ usługi. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem w razie takiej konieczności. Wszystkie zamówienia
uważa się za złożone - a umowę sprzedaży zawartą - po dokonaniu pełnej przedpłaty poprzez dostępne kanały
płatności na rachunek bankowy wskazany na stronach Sklepu lub na wystawionej przez Sklep proformie.
3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do
prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze lub usłudze w
momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru/usługi, jego cechy, elementy
wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient
składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi.

§3. Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. przedpłata elektroniczna (via eCard, PayPal) – wówczas zapłata następuje przelewem elektronicznym podczas
dokonywania zamówienia towaru/usługi,
b. przedpłata przelewem – wówczas Sklep rozpoczyna wykonanie usługi lub wysyłkę towaru na adres wskazany przez
Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu
bądź w emailu do Klienta.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru lub wyniku usługi jest pełna zapłata za towar i przesyłkę.
4. Sklep wystawia elektroniczną fakturę VAT w ustawowych terminach, po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu lub wykonaniu usługi(wydania towaru). Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
5. Wystawienie i przesłanie faktury papierowej jest usługą odpłatną.
6. W przypadku podania błędnych danych Klienta, Klient ma obowiązek wystawić notę korygująca i przesłać ją do akceptacji i podpisu na adres pocztowy Sklepu.

§4. Rozpoczęcie usługi, proces realizacji, wyłączenia odpowiedzialności oraz wysyłka towaru (wyniku usługi)

1. Klient ma obowiązek przesłać na wskazany w Sklepie adres poczty elektronicznej kompletny zbiór materiałów (pliki) w
określonym formacie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dokonania płatności).
Sprzedawca oświadcza, że rozpocznie wykonywanie usługi niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta kompletnych materiałów,
przed upływem 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta, a Klient w pełni akceptuje to oświadczenie.
2. Brak przesłania kompletnych materiałów w terminie 10 dni roboczych lub przesłanie po tym terminie skutkuje rozwiązaniem
umowy przez Klienta. W takim przypadku Sklep zwraca otrzymana należność, potrącając 15% wartości towaru lub usługi
(licząc od kwoty brutto) w ramach kary umownej (nie mniej jednak niż 30,00 zł).
3. Klient ma obowiązek udzielać odpowiedzi lub przekazać niezbędne materiały w ramach świadczonej usługi w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zapytania ze Sklepu. Brak udzielenia odpowiedzi lub jej udzielenie z przekroczeniem terminu 3
dni roboczych może skutkować rozwiązaniem umowy przez Klienta. W takim przypadku Sklep zwraca otrzymana należność,
potrącając 70% wartości towaru lub usługi (licząc od kwoty brutto) w ramach kary umownej.
4. W przypadku szybkiego upływu terminów ustawowych, Strony umowy oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby przekazać
niezbędne informacje i materiały w terminie, pozwalającym na wykonanie usługi przed upływem terminu ustawowego.
5. Sklep zadaje pytania i przyjmuje odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail w
zamówieniu.
6. Sklep, jego pracownicy oraz osoby współpracujące, w zakresie usług związanych z procedurą VAT-REFUND, nie mają wpływu i
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania lub decyzje wydawane przez poszczególne Państwa Zwrotu
oraz czas procedowania w procedurze VAT-REFUND.
Czas trwania usługi lub moment/czynność jej zakończenia jest każdorazowo podany w Karcie Usługi(Towaru), która stanowi
integralna część niniejszego Regulaminu oraz zakupionej przez Klienta Usługi (lub towaru).
7. Klient odpowiada całkowicie za wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Brak skrzynki, jej przepełnienie lub
odrzucenie wysyłki przesłanej przez Sklep obciąża Klienta. Klient może zmienić podany w zamówieniu adres poczty
elektronicznej do kontaktu - podając nowy adres poczty elektronicznej tylko za pomocą podanego wcześniej adresu poczty
lub faksem - podpisanym przez osobę upoważnioną - przesłanym do Sklepu na numer: (+48 32) 757 01 66.
8. We wszelkiej korespondencji Klient ma obowiązek powołać się na NUMER ZAMÓWIENIA.
9. Zakupioną usługę Sklep wysyła do Klienta tylko elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
10. Sklep zwraca do Klienta, po wykonaniu usługi, tylko i wyłącznie materiały źródłowe otrzymane w oryginale. Zwrot materiałów
odbywa się na koszt Klienta.
11. Nieodebrane przez Klienta materiały w oryginałach zostają zarchiwizowane i przechowywane przez Sklep przez okres 2 lat
kalendarzowych, poczynając od miesiąca zakończenia usługi. Usługa archiwizacji i przechowania jest płatna a jej koszt wynosi
100,00 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.

§5. Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem
niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem
niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela
producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty
dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o
towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. Zwrotowi nie podlegają zakupione wydawnictwa elektroniczne (e-book) oraz usługi, których realizacja została już rozpoczęta.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar
powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów
eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji
zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest
bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej,
tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków
świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich
oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy lub wydawnictw elektronicznych,

§7 . Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym
biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i
opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
2. Sposób, wygląd i treść przygotowanych wniosków VAT-REF wraz z załącznikami przez Sklep, jest tajemnicą handlową Sklepu
oraz własnością intelektualną know-how i nie podlega przekazaniu Klientowi w żadnej formie.

§9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej
Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia
Zamówienia przez Klienta.